Onze openingstijden

   dinsdag      8:30–18:30


donderdag    8:30–18:30De Vrijbuiters


Mariaplein 8
7156 MG Beltrum


info@belhameltje.com


06-42608620


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij vande Vrijbuitersvinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op't Belhameltjezijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen opde Vrijbuitersen met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen,tante tuitals aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van tante tuit voor een goede bedrijfsvoering.


De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het
adviseren op onderdelen van het beleid van de Vrijbuiters.De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.


De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.
De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via: oudercommissie@belhameltje.com

Reglement Oudercommissie
Oudercommissie reglement 2021.pdf (5.23MB)

Reglement Oudercommissie:

Laatste notulen oudercommissie vergadering:
De oudercommissie vergadert samen met de oudercommissie van 't Belhameltje.


De Vrijbuiters; geeft je vleugels!